UWAGA! Obecna zawartość serwisu jest testowa - strona jest w trakcie tworzenia. 23.03.2023 Piątek 09:29

Galeria: Szkocja 2006 (7) - Highland Games i Speyside.

Kraina whisky - fotografie Rajmunda Matuszkiewicza.


Powrót do spisu galerii

   Szyld wisz?cy przed jednym z pubów w Dufftown. Gdzie indziej co? takiego mog?oby si? pojawi?...?

M XL XXL
    Jadna z g?ównych ulic wiod?cych do centrum Dufftown. Przy niej - Whisky Museum, Whisky Shop... A kawa?ek za plecami fotografuj?cego - Mortlach distillery.

M XL XXL
 
   Fife Street w Dufftown, a przy niej Whisky Museum, w którym swego czasu nami?tnie fotografowa?em ciekawe eksponaty. W g??bi charakterystyczna wie?a zegarowa, b?d?ca znakiem charakterystycznym Dufftown.

M XL XXL
    Ta strona Fife Street, przy której znajduje si? s?ynny Whisky Shop. Wida? równie? niemoralne wr?cz drogowskazy - pokazuj?ce drog? do Craigellachie, Tomintoul...

M XL XXL
 
   Jedn? z konkurencji w ramach tradycyjnych Highland Games jest konkurs ta?ców szkockich - dla m?odych i nieco starszych uczestników.

M XL XXL
    Ostatni trening pod czujnym okiem mamy. Za chwil? wyst?p konkursowy.

M XL XXL
 
   Nietrudno zauwa?y? kto jest g?ównym sponsorem Highland Games w Dufftown. Na zdj?ciu jeden z faowrytów w konkurencjach si?owych. Tutaj - pchni?cie kul?.

M XL XXL
    Pchni?cie kul? w wykonaniu innego zawodnika. Tutaj nie ma w?tpliwo?ci, ?e wyst?puj?cy w kiltach si?acze jednak maj? jak?? bielizn? pod spodem. Co wcale niekoniecznie ostatecznie rozstrzyga nurtuj?ce ca?? reszt? ?wiata pytanie - czy co? si? nosi pod kiltem...

M XL XXL
 
   Koncentracja przed rzutem... w?a?ciwie to nie wiem jak nazwa? ten kawa? ?elastwa, którym miotaj? na odleg?o?? szkoccy górale.

M XL XXL
    Jak baletnica, nieprawda?...?

M XL XXL
 
   Jeden z m?odszych zawodników przygotowuje si? do najs?ynniejszej i bodaj najbardziej widowiskowej konkurencji - rzutu k?od?.

M XL XXL
    Zawodnik musi najpierw utrzyma? w pozycji pionowej ponadpi?ciometrow? k?od? (zwan? tutaj "caber"), nast?pnie rozp?dzi? si? z ni? i wyrzuci? w gór? tak, by spad?a na ziemi? i upad?a od rzucaj?cego. Idea?em jest upadek k?ody na godzin? dwunast?, czyli dok?adnie na wprost od rzucaj?cego.

M XL XXL
 
   Dwóch - jak wida?, ros?ych - ch?opów nie?? musi k?od?, któr? potem jeden zawodnik ma za zadanie wyrzuci? jak piórko w gór?. A owi "nosiciele" potrafi? by? malowniczy...

M XL XXL
    Jak wynika cho?by z tego obrazka, wprowadzenie zakazu palenia we wszystkich miejscach publicznych w Szkocji musia?o by? nie lada wyzwaniem...

M XL XXL
 
   Stawiany w?a?nie w pozycji pionowej "caber" potrafi wa?y? nawet ok. 60 kg. Mo?e kiedy? spróbujemy podczas którego? z naszych spotka?...?

M XL XXL
    Jedn? z konkurencji jest rzut ci??arem wzwy?. Trzymany przez zawodnika kawa?ek ?elastwa wyrzucony zostaje pionowo w gór? tak, by przelecia? przez ustawian? na coraz to wi?kszej wysoko?ci poprzeczk?.

M XL XXL
 
   Chwila koncentracji przed rzutem. Wielokrotnie by?em niemal pewien, ?e wyrzucony w gór? ci??ar spadnie wprost na g?ow? zawodnika...

M XL XXL
    Po murawie boiska, na którym odbywaj? si? zawody maszeruje gospodarz zawodów, zwany tutaj "chieftainem", w towarzystwie swojej ?wity i w otoczeniu symboli Szkocji - flagi i god?a.

M XL XXL
 
   Tu? za gospodarzem, na boisko wkracza orkiestra dudziarzy i b?bniarzy, w liczbie prawie dwustu, w sk?ad której na czas zawodów wchodz? lokalne zespo?y z okolicznych miejscowo?ci.

M XL XXL
    Ubrani w kilty z charakterystycznego czerwonego tartanu, z prawej flanki maszerowali cz?onkowie lokalnego zespo?u z Dufftown.

M XL XXL
 
   Jeszcze raz, lokalni muzycy na pierwszym planie. Jak wida?, w Szkocji ros?e s? nie tylko ch?opy...

M XL XXL
    Fachowy sprz?t (buty) da si? zrobi? nawet ze zwyk?ych trampków.

M XL XXL
 
   Bardziej ortodoksyjna ekipa u?ywa sprz?tu przekazywanego najwidoczniej z ojca na syna. I to od pokole?...

M XL XXL
    Rzut m?otem. Teraz wida? dlaczego zawodnicy musz? wbi? si? w ziemi? tymi stalowymi ostrzami u butów. Inaczej pojawi?oby si? niebezpiecze?stwo, ?e to oni by wylecieli, a m?ot zosta?by w miejscu.

M XL XXL
 
   Tradycja i nowoczesno?? w wykonaniu komentatora zawodów w Dufftown.

M XL XXL
    Jak wida?, Genetix wsz?dzie ma swoich szpiegów ;-)

M XL XXL
 
   Chieftain ch?tnie demonstrowa? niewiastom swój sprz?t. A waleczny by? co niemiara...

M XL XXL
    Dudy i b?bny defiluj? wokó? boiska kilka razy. Tym razem rzut oka na b?bniarzy. Uwag? przyci?ga egzotyczny nawet jak na Szkocj? strój muzyków z Craigendarroch.

M XL XXL
 
   Chieftain przyjmuje defilad? tego, co tutaj nazywa si? "mass pipe band". Jakie jest nat??enie d?wi?ku w pobli?u prawie dwustu luda dm?cych w dudy i wal?cych w b?bny pozostawiam Waszej wyobra?ni.

M XL XXL
    Pe?na koncentracja to podstawa sukcesu w tej bran?y. Zbli?enie na jednego ze szkockich dudziarzy.

M XL XXL
 
   Przeci?ganie liny jest równie? jedn? z tradycyjnych konkurencji Highland Games. Uwag? zwraca specjalistyczne obuwie stosowane w tej konkurencji.

M XL XXL
    Miejscowa dru?yna nie pokaza?a wielkiej klasy mimo trafnych uwag swojego trenera. Tutaj, zawodnicy z Dufftown za chwil? zostan? przeci?gni?ci przez dru?yn? z Cornhill.

M XL XXL
 
   Nie trzeba bra? udzia?u w zawodach, wystarczy na nie patrze?, ?eby zg?odnie?. Budka, w której serwowano gor?ce dania zawsze jest oblegana przez wyg?odnia?ych go?ci zawodów. Moimi ulubionymi daniami z listy s? kebab z dzika i hamburger z jelenia. Pyszno?ci.

M XL XXL
    Highland Games to dla wielu okazja do zarobiania paru pensów na najprzeró?niejsze sposoby. Miejscowy cz?owiek-orkiestra roz?o?y? swoje stanowisko tu? przy wyj?ciu z zawodów, po drodze do objazdowego weso?ego miasteczka, które te? nie przepu?ci takiej okazji.

M XL XXL
 
   Jedn? z atrakcji objazdowego weso?ego miasteczka, które odwiedzi?o Dufftown podczas Highland Games, jest karuzela zwana "waltzer". Wasz cz?owiek, nieprzywyk?y do takich atrakcji, jeszcze trzy dni chodzi? bokiem po zej?ciu z tego niepozornie wygl?daj?cego ustrojstwa.

M XL XXL
    Po zako?czeniu zawodów w?a?ciwych, wczesnym wieczorem, dudziarze i b?bniarze defiluj? w t? i z powrotem jedn? z ulic Dufftown. Graj?c przy tym tradycyjne szkockie melodie, rzecz jasna.

M XL XXL
 
   Tradycj? jest, ?e w dniu zawodów muzycy dostaj? darmowy pocz?stunek w ka?dym pubie, restauracji czy barze, a nawet w sklepach otaczaj?cych centralny plac w Dufftown. Mowa oczywi?cie o trunkowym pocz?stunku. Nic dziwnego, ?e podczas tej defilady najwi?ksz? atrakcj? dla widzów jest obserwowanie któremu z nich najtrudniej nie tylko utrzyma? rytm, ale zwyczajnie utrzyma? si? na nogach...

M XL XXL
    W miasteczku Keith, odleg?ym o 10 mil od Dufftown, znajduj? si? trzy destylarnie - Glen Keith, Strathisla i Strathmill. Na zdj?ciu pagoda Glen Keith.

M XL XXL
 
   Destylarnia Glen Keith w ca?ej okaza?o?ci.

M XL XXL
    W miejscowo?ci Craigellachie, gdzie? mi?dzy Charlestown of Aberlour a Dufftown, znajduje si? najwi?kszy w regionie zak?ad bednarski - Speyside Cooperage. Tutaj remontuje si? beczki na potrzeby lokalnego przemys?u gorzelniczego. Na zdj?ciu demonta? beczki po sherry.

M XL XXL
 
   Speyside Cooperage otwarte jest dla zwiedzaj?cych. Za niewielk? op?at? zobaczymy najpierw film ilustruj?cy proces budowy beczki, a nast?pnie mamy mo?liwo?? przyjrzenia si? jak rzecz odbywa si? w praktyce.

M XL XXL
    Jak wida?, podczas naszej bytno?ci w Speyside Cooperage miejscowi bednarze zajmowali si? przede wszystkim remontem beczek po sherry, zwanych "butts".

M XL XXL
 
   Na zdj?ciu monta? z?o?onej z oczyszczonych i wyszlifowanych klepek "sherry butt", beczki o pojemno?ci ok. 500 litrów, w której wcze?niej dojrzewa?a hiszpa?ska sherry.

M XL XXL
    Próba szczelno?ci beczki po sherry. Jak wynika z napisu na denku, beczka ta by?a ju? co najmniej raz wykorzystana w Szkocji - dojrzewa?a w niej destylowana w roku 1991 Imperial.

M XL XXL
 
   Obr?cze na beczki mo?na zak?ada? r?cznie, jak na jednym z wcze?niejszych zdj??, a mo?na mechanicznie, za pomoc? takiego oto skomplikowanego urz?dzenia. Przy okazji, z lewej strony kadru mo?na porówna? wielko?ci beczek po sherry i po bourbonie. Ta mniejsza to beczka po bourbonie.

M XL XXL
    Na zapleczu Speyside Cooperage znajduj? si? ogromne piramidy z beczek czekaj?cych na remont. Wida? je wyra?nie z drogi wiod?cej z Craigellachie do Dufftown.

M XL XXL
 
   Stara i opuszczona destylarnia Convalmore, znajduj?ca si? przy drodze wiod?cej z Dufftown do Craigellachie.

M XL XXL
    Zamkni?ta w roku 1985 Convalmore nale?a?a niegdy? do koncernu United Distillers. W 1990 budynki zosta?y sprzedane firmie William Grant & Sons i od tej pory s?u?? producentom Glenfiddich i Balvenie jedynie jako magazyny, w których dojrzewa whisky.

M XL XXL
 
   Jedyny na jaki uda?o mi si? kiedykolwiek natrafi? namacalny dowód na to, ?e Kininvie w ogóle istnieje. Niewielka tabliczka na drodze wjazdowej do kompleksu Glenfiddich-Balvenie-Kininvie. O, przepraszam, kiedy? degustowa?em Kininvie podbieran? z beczki nr 1 przez przyjació? do?? blisko zwi?zanych z firm? Grantów. Ale o tym sza...

M XL XXL
    Zdecydowanie najbardziej malownicza destylarnia whisky szkockiej - Strathisla. Urzek?a nas zarówno wieczorem, w sztucznym ?wietle, jak i w dzie?, w ?wietle s?onecznym.

M XL XXL
 
   Wieczorkiem uda?o si? zajrze? przez oszklone drzwi do hali alembików w Strathisla. Wej?? do ?rodka nie uda?o si?.

M XL XXL
    Strathisla w ci?gu dnia jest niemniej pi?kna jak wieczorem. W budyneczku na pierwszym planie znajduje si? recepcja dla zwiedzaj?cych. Tam dostaniemy napi? si?... Chivas Regal 12yo.

M XL XXL
 
   Charakterystyczne dwie pagody w Strathisla i ko?o m?y?skie - w tej chwili jedynie element dekoracyjny ca?ego budynku. Pokazana na jednym z poprzednich zdj?? hala alembików znajduje si? w cz??ci po lewej stronie kadru.

M XL XXL
    Strathisla a? si? prosi ?eby j? obfotografowywa? ze wszystkich stron. Charakterystyczne ?upkowe dachówki na spadzistym dachu hali alembików.

M XL XXL
 
   Hala alembików na pierwszym planie, w g??bi by?a s?odownia z dwoma prze?licznymi pagodami. Mogliby tu robi? najgorsz? whisky ?wiata, a destylarnia i tak by?aby jedn? z moich ulubionych.

M XL XXL
    Budynek by?ej suszarni s?odu z dwoma charakterystycznymi pagodami i wci?? dzia?aj?cym ko?em m?y?skim - w ca?ej okaza?o?ci.

M XL XXL
 
   Zbli?enie na bli?niacze dachy wie?cz?ce budynek by?ej suszarni s?odu na niezaprzeczalnie najpi?kniejsz? destylarni? whisky szkockiej.

M XL XXL
    Strathmill to jedna z trzech destylarni whisky znajduj?cych si? w miejscowo?ci Keith. Na pierwszym planie nieu?ywana ju? bocznica kolejowa wykorzystywana niegdy? do transportu j?czmienia i opa?u do destylarni, oraz do trasportu gotowej whisky z destylarni w wielki ?wiat.

M XL XXL
 
   Magazyny whisky w Strathmill. Na pierwszym planie ko?cówka bocznicy kolejowej.

M XL XXL
    Pagody nad budynkiem Strathmill.

M XL XXL
 
   Wie?a zegarowa w centrum Dufftown pó?nym wieczorem. Po prawej stronie - Commercial Hotel, w którym cz?sto odbywaj? si? degustacje whisky, w g??bi - Whisky Shop.

M XL XXL
    Nocny spacer po Dufftown z aparatem i statywem wiód? równie? obok Glenfiddich.

M XL XXL
 
   W Dufftown znajduje si? wi?cej destylarni ni? tylko Glenfiddich i Balvenie. Tu: Mortlach.

M XL XXL
    Budynki Mortlach znajduj? si? po dwóch stronach ulicy. S?dz?c po ilo?ci pagód, i tu i tam musia?o kiedy? odbywa? si? suszenie s?odu.

M XL XXL
 
   W tym budynku na terenie Mortlach znajduj? si? alembiki. Te drewniane kadzie na zewn?trz kryj? w??ownice, w których ch?odzony jest ?wie?y destylat. Ka?dej z nich odpowiada alembik w ?rodku budynku.

M XL XXL
    Mortlach raz jeszcze. A po?rodku ulica. Budynek z alembikami i w??ownicami znajduje si? po prawej stronie, poza kadrem.

M XL XXL
 
   Fife Street w Dufftown. W g??bi s?ynna wie?a zegarowa. Po prawej stronie, chocia? ju? poza kadrem, Whisky Museum.

M XL XXL
    Na kolacj? którego? dnia mieli?my "Scottish eggs" - gotowane na twardo jajka w mielonym mi?sie i panierce. Pyszno?ci wr?cz...

M XL XXL
 
 
R E K L A M A