UWAGA! Obecna zawartość serwisu jest testowa - strona jest w trakcie tworzenia. 23.03.2023 Piątek 08:26

Galeria: Szkocja 2006 (8) - zamki i destylarnie Aberdeenshire.

Kraina whisky - fotografie Rajmunda Matuszkiewicza.


Powrót do spisu galerii

   W Szkocji raz po raz natkn?? si? mo?na na mniejsze czy wi?ksze kr?gi megalityczne. Nie wszystkie równa? si? mog? ze s?ynnym Stonehenge, ale s? ?wiadectwem tej samej kultury. Na zdj?ciu kamienny kr?g w Cullerie.

M XL XXL
    Zamek Fraser, gdzie? w Aberdeenshire.

M XL XXL
 
   Na terenie zamku Drum natrafili?my na zlot starych jaguarów. Gratka nie z tej ziemi. Przez ca?y dzie? po okolicy ?miga?y zupe?nie odjechane wozy.

M XL XXL
    To nawet nie jedna trzecia wszystkich wozów, które zjecha?y do zamku Drum pewnego niedzielnego popo?udnia...

M XL XXL
 
   Stare okazy jaguarów - wszystkie w doskona?ym stanie technicznym - s? dum? swoich w?a?cicieli, którzy ch?tnie opowiadaj? zwiedzaj?cym o swoich maszynach. A wszystko w scenerii ogrodów Drum Castle.

M XL XXL
    Na pierwszym planie bodaj najstarszy okaz jaguara, jaki pojawi? si? na tym niezwykle malowniczym zje?dzie motoryzacyjnych hobbystów.

M XL XXL
 
   Dodatkow? atrakcj? podczas zjazdu jaguarów w Drum Castle by?y wyst?py zespo?u tradycyjnych szkockich dudziarzy. Na zdj?ciu cz?onkini tego zespo?u w akcji.

M XL XXL
    Drum Castle z drugiej strony. St?d wida? wyra?nie, ?e zamek sk?ada si? z dwóch, architektonicznie odr?bnych cz??ci.

M XL XXL
 
   Malowniczo po?o?one ruiny zamku Dunnotar usytuowane s? na wcinaj?cym si? w Morze Pó?nocne klifie, nieco na po?udnie od Stonehaven.

M XL XXL
    Ruiny Dunnottar pos?u?y?y m.in. jako sceneria do s?ynnego "Hamleta" Zefirellego z Melem Gibsonem w roli g?ównej.

M XL XXL
 
   Pochodz?cy z XVI wieku zamek Crathes przez niemal cztery stulecia by? siedzib? rodziny Burnetts z Leys. W chwili obecnej jest udost?pniony do zwiedzania i nale?y do National Trust for Scotland.

M XL XXL
    Znajduj?cy si? niedaleko miejscowo?ci Banchory zamek Crathes to nie tylko wspania?a budowla, ale tak?e ogromne ogrody z mnóstwem ciekawych ro?lin, w tym pi?knymi krzewami rododendronów. Niestety, w lipcu rododendrony nie kwitn?.

M XL XXL
 
   Zbudowany w XVII wieku Craigievar Castle wzniesiony zosta? w tym samym stylu, co prezentowany na poprzednich zdj?ciach Crathes. I podobnie jak Crathes nale?y do National Trust for Scotland i jest udost?pniony do zwiedzania.

M XL XXL
    ?agodne wzgórza wschodniego Aberdeenshire to wymarzone miejsca do uprawy j?czmienia, z którego pó?niej zrobiona zostanie whisky w jednej z ponad pi??dziesi?ciu destylarni Speyside i okolicy.

M XL XXL
 
   Ruiny XIII-wiecznego zamczyska Kildrummy znajdziemy w pobli?u miejscowo?ci o tej samej nazwie. Tu? obok znajduje si? te? hotel o nazwie... Kildrummy Castle. Bardzo ?atwo si? pomyli? i trafi? nie tu gdzie si? chcia?o. Nam do hotelu sie nie spieszy?o. Ale przynajmniej obejrzeli?my pi?kne ogrody wokó? hotelu.

M XL XXL
    Leniwe miasteczko Rothes, gdzie? mi?dzy Dufftown i Elgin. Tutaj znajdziemy destylarnie Glenrothes, Glen Spey, Glen Grant i Caperdonich. Widok na miasteczko ze wzgórza, na którym wznosz? si? ruiny zamku Rothes.

M XL XXL
 
   Dziedziniec destylarni Glen Spey. Akurat przyjecha?a ci??arówka z dostaw? ?wie?ego s?odu j?czmiennego.

M XL XXL
    Ci??arówka s?odu roz?adowywana jest bezpo?rednio do zbiornika wbudowanego pod powierzchni? ziemi. Ma pierwszym planie z prawej - magazyny z dojrzewaj?c? whisky.

M XL XXL
 
   Wej?cie do hali alembików w Glen Spey w Rothes. Do ?rodka nie pozwolono mi wchodzi?. Mog?em sobie biega? z aparatem tylko po dziedzi?cu. Jakby by?o co tam fotografowa?...

M XL XXL
    Czy wspomina?em, ?e nie pozwolono mi wej?? do ?rodka hali alembików? No, skoro nie pozwolono, to wszed?em ;-)

M XL XXL
 
   W Rothes znajduje si? nejbardziej znana we W?oszech destylarnia whisky szkockiej - Glen Grant. Tutaj - dziedziniec destylarni z wyeksponowanym alembikiem.

M XL XXL
    Mosi??na tabliczka na budynku biurowym destylarni Glen Grant.

M XL XXL
 
   Wn?trze altanki na terenie s?ynnych ogrodów Glen Grant. To w tym schowku podobno major Grant lubi? trzyma? ukryt? buteleczk? dobrej whisky dla swoich znajomych.

M XL XXL
    System k?adek i mostów nad potokiem przep?ywaj?cym przez ogrody majora Granta w Glen Grant.

M XL XXL
 
   Budynek biurowy w Glen Grant niegdy? mie?ci? równie? recepcj?. Obecnie recepcja i sklep mieszcz? si? w nowym budynku w g??bi. W budynku na zdj?ciu znajduje si? s?ynny pokój majora Granta, gdzie zostaniemy pocz?stowani szklaneczk? whisky - do wyboru no age i 10yo.

M XL XXL
    W tym budynku mie?ci si? hala alembików Glen Grant. Na zewn?trz ?atwo dostrzec miedziane w??ownice, którymi sp?ywa skroplona whisky.

M XL XXL
 
   W hali alembików w Glen Grant nie wolno fotografowa?. Jak nie wolno, to nie wolno, co ja mog?em na to poradzi?...?

M XL XXL
    Destylarnia Longmorn widoczna jest z drogi wiod?cej z Craigellachie do Elgin. To jest, je?li si? wie w którym miejscu patrze?.

M XL XXL
 
   Mi?dzy drog? Craigellachie-Elgin a destylarni? Longmorn rozci?gaj? si? ?any j?czmienia. Jest szansa, ?e z niego w?a?nie powstanie doskona?a whisky.

M XL XXL
    Poro?ni?te czarnym grzybem magazyny w Longmorn. Tutaj dojrzewa whisky.

M XL XXL
 
   Czarny, jakby osmalony magazyn, budynek suszarni s?odu i komin kot?owni w Longmorn. Na ciekaw? pogod? tutaj nie trafili?my, wi?c i zdj?cia bardziej ponure ni? zwykle.

M XL XXL
    Destylarnie usytuowane nad morzem maj? nazwy wypisane wielkimi czarnymi literami na bia?ych ?cianach wychodz?cych w stron? morza. Destylarnie w g??bi l?du mia?y kiedy? nazwy wypisane wielkimi literami na dachach magazynów. W tej chwili na wielu dachach znale?? mo?na jedynie wyblak?e pozosta?o?ci tych napisów.

M XL XXL
 
   Dwa kroki za Longmorn, jad?c w stron? Elgin, znajdziemy kolejne budynki zwie?czone charakterystyczn? pagod?. To wskrzeszona niemal z martwych BenRiach.

M XL XXL
    BenRiach raz jeszcze.

M XL XXL
 
   Charakterystyczne budynki z kamienia, dach zwie?czony pagod? - na przedmie?ciach Elgin znajdziemy destylarni? Linkwood

M XL XXL
    Brama wjazdowa do Linkwood nie zawsze stoi otworem jak na tym zdj?ciu. Kiedy? ju? zdarzy?o mi si? odbi? od Linkwood zamkni?tej na pi?? k?ódek.

M XL XXL
 
   No i jeste?my na dziedzi?cu Linkwood. Tutaj trafi?em na narad? bojow? pracowników w jednym z pomieszcze? biurowych - kiedy szuka?em kogo? ?eby poprosi? o pozwolenie fotografowania destylarni. Pad? tylko jeden warunek - nie wolno mi wchodzi? do ?rodka. I tym razem drzwi do hali alembików zamkni?te by?y na klucz...

M XL XXL
    Nowoczesna, oszklona hala alembików w Linkwood. W jednej z szyb odbija si? pagoda suszarni s?odu. Od lat nieu?ywanej, jak w wi?kszo?ci destylarni w Szkocji.

M XL XXL
 
   Charakterystyczny motyw z ?ab?dziami, znany z etykiety Linkwood 12YO Flora & Fauna, znajduje si? na kamiennej tablicy na ?cianie hali alembików.

M XL XXL
    Hala alembików w Linkwood w ca?ej okaza?o?ci.

M XL XXL
 
   W samym Elgin odwiedzili?my destylarni? Glen Moray. Na jednym z budynków znalaz?em takie oto logo firmy.

M XL XXL
    Hala alembików w Glen Moray. Tutaj pracownicy nie bardzo mogli si? zdecydowa? czy wolno mi robi? zdj?cia, czy nie. W Visitor Centre powiedziano mi, ?e nie ma problemu. Chwil par? pó?niej pracownik w hali alembików rzuci? mi: "Pstrykaj szybko, bo tu w?a?ciwie nie mo?na..."

M XL XXL
 
   Przez spirit safe w Glen Elgin bystro p?ynie whisky - destylarnia pracuje pe?n? par?.

M XL XXL
    Ten alembik w Glen Elgin to - podobnie jak alembik w Glenfarclas - równie? dzie?o firmy Grant, mieszcz?cej si? w Dufftown przy Balvenie Street.

M XL XXL
 
   Ten w?a?nie pan, poza obs?ugiwaniem spirit safe i oddzielaniem frakcji w?a?ciwej od niedogonów, zajmuje si? pop?dzaniem polskich fotografów-amatorów ?eby "szybko pstrykali, bo tu w?a?ciwie nie wolno" ;-)

M XL XXL
    Ruiny ?redniowiecznej katedry w Elgin, w swoim czasie jednej z najznamienitszych budowli tego rodzaju na ?wiecie.

M XL XXL
 
   Na rzece Spey, niedaleko uj?cia w Spey Bay, spotka? mo?na zanurzonych po pas w?dkarzy ?owi?cych ?ososie. Co ciekawe, tych ?ososi nie zabiera si? do domu, na patelni?, tylko po zmierzeniu, zwa?eniu i sfotografowaniu wypuszcza si? je z powrotem do rzeki.

M XL XXL
    Parking tu? przy uj?ciu rzeki Spey do Morza Pó?nocnego, w miejscowo?ci Spey Bay. Tutaj par? lat temu powita?y mnie delfiny rado?nie skacz?ce nad falami. Tym razem jednak przysz?o mi si? obej?? jedynie wspomnieniami. Delfinów jak na lekarstwo.

M XL XXL
 
   Prze?liczne prze?omy rzeki Spey widziane z punktu widokowego gdzie? mi?dzy Spey Bay a Huntly.

M XL XXL
    Destylarnia Speyburn, malowniczo po?o?ona na obrze?ach Rothes.

M XL XXL
 
   Niektóre mosty nad rzeczkami w Aberdeenshire wygl?daj? jakby ?ywcem zosta?y wyj?te z bajki o listonoszu Pacie.

M XL XXL
    Na szczytach niektórych wzgórz i gór usyapne s? takie oto kopczyki kamieni, zwane cairns. A góry nazywaj? si? Cairngorms.

M XL XXL
 
   Destylarnia, któr? z jakich? nieokre?lonych przyczyn darz? najmniejsz? sympati? - Royal Lochnagar. Mo?e to pogoda - zawsze gdy tam by?em, to la?o mi si? na g?ow? zaraz po wyj?ciu z samochodu. A mo?e to fakt, ?? par? chwil wcze?niej by?em w Balmoral, gdzie mnie nie wpuszczono, bo akurat w zamku by?a królowa. A przecie? w?a?nie dlatego tam przyjecha?em...

M XL XXL
    Po drodze do miejscowo?ci Braemar nad rzek? Dee przeje?d?ali?my obok niesamowitego zamczyska. Braemar Castle w ca?ej okaza?o?ci, w paskudnej pogodzie.

M XL XXL
 
   Kawa?ek za Braemar rzeka Dee niewiarygodnie meandruje u stóp gór Cairngorms, z których w?a?nie wyp?yn??a.

M XL XXL
    W miejscu zwanym Linn of Dee rzeka Dee musi przecisn?? si? przez w?ziute?ki przesmyk mi?dzy ska?ami. Wygl?da to nader dramatycznie.

M XL XXL
 
   To te? rzeka Dee. Nieco ni?ej, w okoicy miejscowo?ci Invercauld. Widok na rzek? z mostu Invercauld Bridge.

M XL XXL
    Zbudowany w XVIII wieku Invercaul Bridge by? cz??ci? drogi wojskowej z Fort George do Blairgowrie

M XL XXL
 
   Na trasie naszego objazdu znalaz?a si? równie? destylarnia Glendronach.

M XL XXL
    W Visitor Centre w Glendronach znajduje si? bodaj najstarsza butelka whisky - Glendronach 1884, butelkowana w 1913. Nie wystawiono na ni? ceny.

M XL XXL
 
   Na dziedzi?cu Glendronach znajdziemy typowe dla "turystycznych" destylarni beczki po whisky ustawione jako dekoracja.

M XL XXL
    Jeszcze par? lat temu Glendronach by?a jedn? z nielicznych destylarni whisky, w których odbywa?o si? przygotowywanie s?odu j?czmiennego. W tej chwili zosta?a tylko pokazywana turystom pod?oga do s?odowania i grabki do grabienia kie?kuj?cych ziaren.

M XL XXL
 
   W Glendronach trafili?my na przerw? wakacyjn?. Dlatego wszystkie kadzie fermentacyjne s? puste i otwarte by si? wietrzy?y.

M XL XXL
    L?ni?ca miedzi? kad? zacierna w Glendronach.

M XL XXL
 
   Alembiki w Glendronach te? puste i otwarte. No i w trakcie remontu.

M XL XXL
    Alembiki w Glendronach karnie jak ?o?nierze...

M XL XXL
 
   Suchy spirit safe w Glendronach. Jak przestój, to przestój...

M XL XXL
    Ile by nam nie mówiono o tradycji, przywi?zaniu do starych metod wytwarznia whisky, to i tak koniec ko?ców wszystko kontroluje komputer...

M XL XXL
 
   Magazyny w Glendronach. Tutaj dojrzewa pyszna whisky.

M XL XXL
    W tym budynku znajduje si? Visitor Centre i niewielki sklepik, w którym kupi? mo?na whisky Glendronach i par? gad?etów zwi?zanych z destylarni?.

M XL XXL
 
   Raz jeszcze widok na budynki destylarni Glendronach.

M XL XXL
    Pochodz?cy z drugiej po?owy XIII wieku zamek Fyvie niedaleko Turriff w Aberdeenshire.

M XL XXL
 
   Pla?a w miejscowo?ci Sandend. Tutaj przygl?dali?my si? wyczynom szkockich surferów. Niektórym nawet udawa?o si? utrzyma? na fali ca?e pi?? sekund...

M XL XXL
    Wyg?adzone przez fale, ods?oni?te przez odp?yw ska?y ci?gn??e si? wzd?u? pla?y w Sandend.

M XL XXL
 
   Niewielka nadmorska miejscowo?? Cullen i przebiegaj?cy ponad ni? wiadukt kolejowy.

M XL XXL
    Nieco na pó?noc od Cullen znajduje si? niezwyk?a ska?a wynurzaj?ca si? z morza - Bowfiddle Rock.

M XL XXL
 
 
R E K L A M A